Υπόθεση T-579/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Νοεμβρίου 2016 — For Tune κατά EUIPO — Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης fortune — Προγενέστερο γερμανικό λεκτικό σήμα FORTUNE-HOTELS — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]