80/391/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1980 περί αποδοχής εξ ονόματος της Κοινότητος ενός παραρτήματος της διεθνούς συμβάσεως για την απλούστευση και εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων