Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1911/91 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 για την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους