91/32/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1990 όσον αφορά τα ποσά των συνδρομών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τις δαπάνες ενισχύσεων για προσλήψεις, για τη δημιουργία δραστηριοτήτων ανεξάρτητα εργαζομένων, καθώς και για εγκατάσταση και τοποθέτηση σε εργασία