Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. marts 2018 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger (COM(2017)0335 — C8-0195/2017 — 2017/0138(CNS))