Zaak C-623/19 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 17 september 2020 — Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda / Europese Commissie [Hogere voorziening – Beroep tot nietigverklaring – Besluit tot invordering van een schuld – Executoriale titel – Gezag van gewijsde – Vaststelling van een besluit dat een executoriale titel vormt in de zin van artikel 299 VWEU, ter terugvordering van subsidies die langs contractuele weg zijn toegekend – Subsidieovereenkomst gesloten in het kader van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) (2007-2013)]