Дело C-623/19 P: Решение на Съда (шести състав) от 17 септември 2020 г. — Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda/Европейска комисия (Обжалване — Жалба за отмяна — Решение за събиране на вземане — Изпълнително основание — Сила на пресъдено нещо — Приемане на решение, представляващо изпълнително основание по смисъла на член 299 ДФЕС за целите на възстановяването на безвъзмездни помощи, предоставени по договор — Договор за отпускане на безвъзмездна помощ, сключен в рамките на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP) (2007 — 2013)