Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/364 z dnia 26 lutego 2021 r. zatwierdzające aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu w drodze elektrolizy jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 1 (Tekst mający znaczenie dla EOG)