Дело T-411/14: Решение на Общия съд от 24 февруари 2016 г. — Coca-Cola/СХВП (Форма на ненабраздена контурна бутилка) „Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на ненабраздена контурна бутилка — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на отличителен характер, придобит чрез използването — Член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009“