Δήλωση αξιοπιστίας του Συνεδρίου απευθυνόμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ΕΤΑ — Έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή