Beslut som fattats i samförstånd av företrädarna för medlemsstaternas regeringar den 6 december 1996 om fastställande av säte för Gemenskapens växtsortmyndighet (97/C 36/01)