Sag C-595/17: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 24. oktober 2018 — Apple Sales International, Apple Inc. og Apple retail France EURL mod MJA, som kurator for konkursboet efter eBizcuss.com (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – retternes kompetence på det civil- og handelsretlige område – forordning (EF) nr. 44/2001 – artikel 23 – værnetingsklausul indeholdt i en distributionsaftale – erstatningssøgsmål anlagt af forhandleren angående leverandørens tilsidesættelse af artikel 102 TEUF)