Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2154 av den 14 oktober 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller krav på djurhälsa, utfärdande av intyg och anmälan vid förflyttning av produkter av animaliskt ursprung från landlevande djur inom unionen (Text av betydelse för EES)