Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2154 оd 14. listopada 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja, certificiranja i obavješćivanja za premještanja proizvoda životinjskog podrijetla od kopnenih životinja u Uniji (Tekst značajan za EGP)