Sujungtos bylos C-210/14–C-214/14: 2016 m. balandžio 7 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamosiose bylose prieš Daniela Tomassi (C-210/14), Massimiliano Di Adamo (C-211/14), Andrea De Ciantis (C-212/14), Romina Biolzi (C-213/14), Giuseppe Proia (C-214/14) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — Tapatūs prejudiciniai klausimai — SESV 49 ir 56 straipsniai — Įsisteigimo laisvė — Laisvė teikti paslaugas — Azartiniai lošimai — Nacionalinės teisės aktai — Koncesijų sistemos reforma suvienodinant galiojimo trukmę — Naujas konkursas — Koncesijos, kurių galiojimas yra trumpesnis, nei ankstesnių koncesijų — Neatlygintinis teisės naudotis nuosavybės teise priklausančiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, kuris sudaro lošimo įmokų surinkimo ir administravimo tinklą, perleidimas — Apribojimas — Privalomieji bendrojo intereso pagrindai — Proporcingumas)