Liidetud kohtuasjad C-210/14–C 214/14: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 7. aprilli 2016. aasta määrus – (Corte suprema di cassazione eelotsusetaotlused – Itaalia) – kriminaalasjad Daniela Tomassi (C-210/14), Massimiliano Di Adamo (C-211/14), Andrea De Ciantis’e (C-212/14), Romina Biolzi (C-213/14) ja Giuseppe Proia (C-214/14) süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Identsed eelotsuse küsimused — ELTL artiklid 49 ja 56 — Asutamisvabadus — Teenuste osutamise vabadus — Hasartmängud — Siseriiklikud õigusnormid — Tegevuslubade süsteemi ümberkorraldamine lubade kehtivuse lõpptähtaegade ühtlustamise teel — Uus hange — Varasematest tegevuslubadest lühema kehtivusajaga tegevusload — Omandis oleva ning mängude korraldamise ja panuste kogumise võrgustiku moodustava materiaalse ja immateriaalse vara tasuta üleandmine — Piirang — Ülekaalukast üldisest huvist tulenevad põhjused — Proportsionaalsus)