Sklep Komisije (EU) 2020/969 z dne 3. julija 2020 o določitvi izvedbenih pravil v zvezi s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, omejitvami pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in uporabo Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2008/597/ES