Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/969 z 3. júla 2020, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa úradníka pre ochranu údajov, obmedzení práv dotknutých osôb a uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2008/597/ES