Besluit (EU) 2020/969 van de Commissie van 3 juli 2020 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften betreffende de functionaris voor gegevensbescherming, beperking van de rechten van betrokkenen en de toepassing van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Besluit 2008/597/EG van de Commissie