Komisijas Lēmums (ES) 2020/969 (2020. gada 3. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz datu aizsardzības speciālistu, datu subjektu tiesību ierobežojumiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 piemērošanu un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/597/EK