Komisijos sprendimas (ES) 2020/969 2020 m. liepos 3 d. kuriuo nustatomos įgyvendinimo taisyklės, susijusios su duomenų apsaugos pareigūnu, duomenų subjektų teisių apribojimais ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 taikymu, ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/597/EB