Решение (ЕС) 2020/969 на Комисията от 3 юли 2020 година за установяване на правила за прилагане във връзка с длъжностното лице по защита на данните, ограниченията на правата на субектите на данни и прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 2008/597/ЕО на Комисията