Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7850 — EDF / CGN / NNB Group of Companies) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)