Pomoc państwa – Francja — Pomoc państwa zgłoszona jako SA.40454 (2015/C) (ex 2015/N) – Francja — Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie dodatkowych zdolności w Bretanii — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejTekst mający znaczenie dla EOG