Vec F-119/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 17. februára 2011 — Strack/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Mediačné konanie — Akt spôsobujúci ujmu — Článok 73 služobného poriadku — Konsolidácia — Predbežná náhrada škody)