Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1538 της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας στις ζώνες συχνοτήτων των 874-876 και των 915-921 MHz [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 6535] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)