ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 2016/1139 groza attiecībā uz zvejas izraisītas zivju mirstības diapazoniem un aizsardzības līmeņiem, kas noteikti dažiem reņģes krājumiem Baltijas jūrā (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) Zivsaimniecības komiteja Referents: Alain Cadec