Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8022 — KKR / Airbus Defence Electronics) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)