Kommissionens Förordning (EU) 2016/178 av den 10 februari 2016 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av vissa aromämnen från unionsförteckningen (Text av betydelse för EES)