Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/178 z 10. februára 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie určitých aromatických látok zo zoznamu Únie (Text s významom pre EHP)