2016 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/178, kuriuo dėl kelių kvapiųjų medžiagų išbraukimo iš Sąjungos sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (Tekstas svarbus EEE)