2011/231/UE: Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2011 r. przyznająca odstępstwa niektórym państwom członkowskim odnośnie do przekazywania statystyk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2403)