Nariadenie Komisie (ES) č. 339/98 z 11. februára 1998, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III, V, VI, VIII a IX k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovoz určitých textilných výrobkov z tretích krajín