Komisijas Regula (EK) Nr. 339/98 (1998. gada 11. februāris), ar ko groza I, II, III, V, VI, VII, VIII un IX pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm