1998 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 339/98, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių I, II, III, V, VI, VII, VIII ir IX priedus