Komission asetus (EY) N:o 339/98, annettu 11 päivänä helmikuuta 1998, tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteiden I, II, III, V, VI, VII, VIII ja IX muuttamisesta