Vec C-431/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. marca 2016 – Helénska republika/Európska komisia (Odvolanie — Štátna pomoc — Kompenzácie, ktoré vyplatil Grécky poľnohospodársky poisťovací orgán (ELGA) v rokoch 2008 a 2009 — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Pojem „štátna pomoc“ — Článok 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ — Usmernenia týkajúce sa štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva — Povinnosť odôvodenia — Skreslenie dôkazov)