Становище на Европейския комитет на регионите — Активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве