Υπόθεση C-497/08: Διάταξη του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 12ης Ιανουαρίου 2010 [αίτηση του Amtsgericht Charlottenburg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Amiraike Berlin GmbH (Εκουσία δικαιοδοσία — Διορισμός εκκαθαριστή εταιρίας — Αναρμοδιότητα του Δικαστηρίου)