Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9212 — MinebeaMitsumi/U-Shin) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)