Mål C-286/12: Domstolens dom (första avdelningen) av den 6 november 2012 — Europeiska kommissionen mot Ungern (Fördragsbrott — Socialpolitik — Likabehandling i arbetslivet — Direktiv 2000/78/EG — Artiklarna 2 och 6.1 — Nationellt system som innebär att domare, åklagare och personer som innehar ämbetet notarius publicus tvingas gå i pension när de uppnått 62 års ålder — Berättigade mål som motiverar en särbehandling i förhållande till arbetstagare som är yngre än 62 år — Huruvida övergångsperiodens längd är proportionerlig)