Kommissionens uttalande till följd av framläggandet av kommissionens direktiv (EU) 2020/739 för Europaparlamentet och rådet vad gäller förebyggande åtgärder och arbetsmiljöskydd för arbetstagare som är eller kan vara exponerade för sars-cov-2 i arbetet 2020/C 212/03