Protokols starp Eiropas Kopienu, Šveici un Lihtenšteinu pie Eiropas Kopienas un Šveices nolīguma attiecībā uz valsts atbildības noteikšanu par dalībvalstī, Šveicē vai Lihtenšteinā iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu * Eiropas Parlamenta 2008. gada 8. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienu, Šveici un Lihtenšteinu pie Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma attiecībā uz kritērijiem un mehānismiem, kas nosaka valsts atbildību par dalībvalstī, Šveicē vai Lihtenšteinā iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu (COM(2006)0753 — C6-0091/2008 — 2006/0257(CNS))