EÜ ja Šveitsi vahelisele lepingule, mis käsitleb liikmesriigis, Šveitsis või Liechtensteinis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemist, lisatud protokoll EÜ, Šveitsi ja Liechtensteini vahel * Euroopa Parlamendi 8. juuli 2008 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule, mis käsitleb liikmesriigis, Šveitsis või Liechtensteinis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme, lisatud protokolli Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel sõlmimise kohta (KOM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))