Komisjoni soovitus (EL) 2019/780, 16. mai 2019, taristuettevõtjatele ohutuslubade väljastamise praktilise korra kohta (EMPs kohaldatav tekst)