Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1688 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se Slovensku udělují výjimky týkající se poskytování statistik podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice (oznámeno pod číslem C(2018) 7304) (Text s významem pro EHP.)