Pisemne zapytanie E-1598/09 skierowała: Monica Frassoni (Verts/ALE) do Komisji. Otwarcie składowiska odpadów w Chiaiano (Neapol)