Υπόθεση T-385/19: Προσφυγή της 25ης Ιουνίου 2019 — Mazzone κατά Κοινοβουλίου