Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1723 оd 26. listopada 2018. o prekograničnom projektu Rail Baltica, koji se provodi na koridoru osnovne mreže „Sjeverno more – Baltik” (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 6969)