/* */

Υπόθεση C-192/11: Προσφυγή της 20ής Απριλίου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας